close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • I. Podstawowe informacje na temat paszportów i paszportów tymczasowych

   

  Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

  Konsul jest organem paszportowym dla obywateli polskich za granicą. Konsul wydaje dwa rodzaje dokumentów paszportowych: paszporty i paszporty tymczasowe.

   

  Konsul honorowy nie jest organem paszportowym i nie realizuje spraw paszportowych.

   

  Paszport   wydany  osobie, która nie ukończyła 13 lat - jest ważny 5 lat od daty jego wydania, a wydany osobie powyżej 13-go roku życia - 10 lat od daty jego wydania.

   

  Paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są dane biometryczne jego posiadacza (wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej). 

   

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. W paszportach tymczasowych  nie zamieszcza się danych biometrycznych.

   

  Obywatel RP może złożyć wniosek o wydanie paszportu / paszportu tymczasowego w innym organie paszportowym niż właściwy dla jego miejsca zamieszkania (oddział paszportów w kraju lub urząd konsularny za granicą). Oznacza to, iż obecnie możliwe jest za granicą przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym.

   

  II. Złożenie wniosku o wydanie paszportu  dla osoby pełnoletniej 

   

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście. Zaleca się składanie wniosku o nowy paszport z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego dokumentu. Średni czas oczekiwania na paszport wynosi 6-8 tygodni.

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu składa:

   

  • wypełniony wniosek paszportowy  – wniosek dostępny jest tutaj. Wniosek należy wypełnić przez udaniem się do urzędu konsularnego. Szczegółowe informacje o sposobie wypełnienia wniosku są dostępne tutaj

  • kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm – wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

  • aktualnie posiadany dokument paszportowy

  - w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego należy złożyć zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego (formularz dostępny w urzędzie konsularnym)

  - w przypadku dokumentu paszportowego, którego ważność już upłynęła, należy przedstawić go do wglądu oraz okazać dowód osobisty (jeśli osoba objęta jest obowiązkiem posiadania dowodu osobistego)

  - w przypadku gdy osoba pełnoletnia nigdy nie posiadała dowodu osobistego i/lub polskiego paszportu należy przedstawić dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego (np. postanowienie Prezydenta RP o nadaniu obywatelstwa polskiego, decyzję Wojewody o potwierdzeniu posiadania obywatelstwa polskiego, itp.)

   

  • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL

  • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

  Uwaga: osoba nieposiadająca numeru PESEL, która zawarła związek małżeński (bez względu na to, czy nastąpiła jej zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też – nie), składa odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa (dotyczy w jednakowym zakresie kobiet i mężczyzn)

  • dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty - w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu

  • ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby

  • opłatę zgodnie z Tabelą opłat konsularnych. 

   

  Od osoby ubiegającej się o paszport pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków.   

   

  Uwaga: jeżeli na podstawie danych zawartych w dokumentach składanych przez osobę oraz ewidencjach lub rejestrach nie można ustalić tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, dane te budzą wątpliwości lub występują w nich rozbieżności – konsul może żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego, ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1829 oraz z 2019 r. poz. 730).

   

  III. Złożenie wniosku o wydanie paszportu  dla osoby małoletniej

   

  Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą  potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego (przepisy te odpowiednio stosuje się do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego). Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego.

  Należy złożyć:

   

  • wypełniony wniosek paszportowy  – wniosek dostępny jest tutaj. Wniosek należy wypełnić przez udaniem się do urzędu konsularnego. Szczegółowe informacje o sposobie wypełnienia wniosku są dostępne tutaj. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza.

  • kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm – wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

  Uwaga: W przypadku dzieci do 5-go roku życia można złożyć fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

  • aktualnie posiadany dokument paszportowy osoby małoletniej

  w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego należy  złożyć zawiadomienie o utracie / zniszczeniu dokumentu paszportowego (na formularzu udostępnionym w urzędzie konsularnym)

  • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL

  • ważną Kartę Dużej Rodziny - w przypadku małoletnich posiadających kartę

  • ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby.

  Uwaga: od osoby, która ukończyła 12 lat, pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków. 

  Rodzice, przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej  i wyrażaniu zgody na wydanie tego dokumentu, powinni okazać swoje ważne dokumenty paszportowe (lub odpowiednio  ew. dowody osobiste). Dokument paszportowy lub dowód osobisty, w którym zawarte są dane nieodpowiadające aktualnemu stanowi prawnemu jego posiadacza, nie potwierdza tożsamości tej osoby.  

   

  IV. Złożenie wniosku o paszport tymczasowy

   

  Paszport tymczasowy wydaje się:

   

  1. osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w RP (jeśli interesant wyraża takie życzenie i składa wniosek o wydanie tego dokumentu).

   

  Należy złożyć, poza dokumentami wymaganymi do złożenia wniosku o paszport 10-letni lub 5-letni, dodatkowo:

   

  • wypełniony wniosek paszportowy  – wniosek dostępny jest tutaj. Wniosek należy wypełnić przez udaniem się do urzędu konsularnego. Szczegółowe informacje o sposobie wypełnienia wniosku są dostępne tutaj

    

  • kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm – wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

  • opłatę zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.  

  2.  osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego  pobytu

   

  Należy złożyć:

   

  • wypełniony wniosek paszportowy  – wniosek dostępny jest tutaj. Wniosek należy wypełnić przez udaniem się do urzędu konsularnego. Szczegółowe informacje o sposobie wypełnienia wniosku są dostępne tutaj

    

  • kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm – wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

    

  • w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego należy złożyć zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego (formularz dostępny w urzędzie konsularnym). Zaleca się również zgłoszenie utraty /zniszczenia dokumentu na komendzie angolskiej policji (Polícia Nacional de Angola)

  •  

   opłatę zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.  

   

  Uwaga: jeśli obywatel RP utraci paszport podczas pobytu w Republice Konga, Demokratycznej Republice Konga,  Demokratycznej Republice Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Gabonie lub Republice Środkowoafrykańskiej, tj. w krajach, w których nie ma polskiego urzędu konsularnego, może zwrócić się do konsula przedstawicielstwa dyplomatycznego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej w celu uzyskania tymczasowego dokumentu podróży (Emergency Travel Document). Dokument ten może być wydany na pojedynczy przejazd w celu powrotu do Polski lub do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej.

   

  3.  osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych   z   chorobą lub pogrzebem członka rodziny

   

  Należy złożyć:

   

  • wypełniony wniosek paszportowy  – wniosek dostępny jest tutaj. Wniosek należy wypełnić przez udaniem się do urzędu konsularnego. Szczegółowe informacje o sposobie wypełnienia wniosku są dostępne tutaj

   

  • kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm – wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

   

  • dokument potwierdzający konieczność wyjazdu w nagłym przypadku związanym z chorobą lub pogrzebem członka rodziny (np. zaświadczenie ze szpitala, odpis aktu zgonu członka rodziny)

   

  • ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby

   

   

  4. osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z  prowadzoną działalnością zawodową

   

  Należy złożyć:

   

  • wypełniony wniosek paszportowy  – wniosek dostępny jest tutaj. Wniosek należy wypełnić przez udaniem się do urzędu konsularnego. Szczegółowe informacje o sposobie wypełnienia wniosku są dostępne tutaj

   

  • kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm – wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

   

  • dokument potwierdzający konieczność wyjazdu w nagłym przypadku związanym z prowadzoną działalnością (np. deklaracje od pracodawcy)

   

  • ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby.

   

   

  5.  osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy

   

  Należy złożyć:

   

  • wypełniony wniosek paszportowy  – wniosek dostępny jest tutaj. Wniosek należy wypełnić przez udaniem się do urzędu konsularnego. Szczegółowe informacje o sposobie wypełnienia wniosku są dostępne tutaj

    

  • kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm – wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

    

  • opłatę zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

  • ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby.

  6.  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, konsul może wydać małoletniemu paszport tymczasowy, w którym nie będzie zamieszczony numer PESEL, na podstawie odpisu zagranicznego aktu urodzenia (w Angoli: oryginał Assento de Nascimento, zalegalizowany przez MIREX)

   

  Uwaga: zaleca się, aby rodzice bez zbędnej zwłoki podjęli działania mające na celu wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia dziecka, co umożliwi uzyskanie odpisu polskiego aktu urodzenia dziecka, niezbędnego do wystąpienie przez konsula o nadanie numeru PESEL. Jednak w sytuacji, gdy przedkładane odpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego nie dają podstaw do bezproblemowego wydania paszportu tymczasowego, konsul może żądać przedłożenia odpisu polskiego aktu urodzenia lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

   

   

  V. Numer PESEL

   

  W dokumentach paszportowych zamieszcza się numer PESEL. O nadanie numeru PESEL występuje konsul w związku ze sprawą złożenia wniosku o wydanie paszportu / paszportu tymczasowego osobie, która nie posiada jeszcze numeru PESEL. Czynność tę konsul wykonuje po przyjęciu dokumentacji paszportowej (i pobraniu opłaty za wydanie paszportu /paszportu tymczasowego).

  Do sprawy nadania numeru PESEL wymagane jest złożenie odpisu zupełnego lub skróconego polskiego aktu urodzenia. Osoba, która zawarła związek małżeński (bez względu na to, czy nastąpiła jej zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nie), składa odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa, który jest wymagany do nadania numeru PESEL.

  Za sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL nie pobiera się opłaty konsularnej. 

   

  Uwaga: konsul nie występuje o nadanie numeru PESEL w innych przypadkach niż sprawa wydania paszportu / paszportu tymczasowego. Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu urodzenia / zagranicznego aktu małżeństwa. Nie ma możliwości wydania paszportu (biometrycznego) bez numeru PESEL. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się: wydanie przez konsula paszportu tymczasowego bez zamieszczenia w tym dokumencie numeru PESEL.

   

  VI. Wydanie drugiego paszportu osobie posiadającej paszport

   

  W wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej o paszport, w szczególności uzasadnionych: względami ochrony życia i zdrowia tej osoby, poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej, posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa, względami bezpieczeństwa państwa - po uprawdopodobnieniu tych okoliczności, tej samej osobie można wydać drugi paszport - ważny przez 2 lata od daty wydania.

  Osoba zainteresowana uzyskaniem drugiego paszportu, w przypadku której występują powyższe okoliczności kieruje w tej sprawie podanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (przesyła je do Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA) wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem swoich argumentów wskazanych w podaniu - w celu uzyskania decyzji w sprawie wydania jej drugiego paszportu.

  Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej, wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi drugiego paszportu.

  Osoba, która otrzymała decyzję ministra wyrażającą zgodę na wydanie drugiego paszportu, składa wniosek o jego wydanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  albo wybranego przez siebie wojewody, a za granicą - do konsula. Decyzja, o której mowa, wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania.

   

  VII. Odbiór dokumentu paszportowego

   

  Paszport / paszport  tymczasowy odbiera się osobiście w tym urzędzie, w którym nastąpiło złożenie wniosku o wydanie tego dokumentu. Paszport/ paszport tymczasowy osoby małoletniej odbiera jeden z rodziców (lub odpowiednio – jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów).

  Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdza jego odbiór, wpisując datę oraz składając podpis na wniosku paszportowym.

  Przy odbiorze paszportu/paszportu tymczasowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej – z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy – w taki sposób, aby trwale uszkodzić strefę odczytu maszynowego umieszczoną w dolnej części strony, na której są zamieszczone dane osobowe jego posiadacza oraz przecinając drugą okładkę dokumentu na odcinku od połowy dowolnej krawędzi do środka okładki. Anulowany paszport (lub paszport tymczasowy) zwraca się wnioskodawcy.

  Uwaga: nie ma możliwości upoważnienia innej osoby do odbioru paszportu/paszportu tymczasowego.

   

  Odstąpienie od wymogu osobistego odbioru paszportu:

  W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na pisemny uzasadniony wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego (formularz udostępnia urząd konsularny)  konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego.

  Konsul przesyła dokument paszportowy pod wskazany adres, po uiszczeniu przez posiadacza dokumentu opłaty za przesyłkę kurierską, lub pisemnie informuje osobę o braku przesłanek uzasadniających odstąpienie od osobistego odbioru dokumentu paszportowego.

  W sytuacji przesyłania dokumentu paszportowego osoba zainteresowana nie dokonuje  sprawdzenia za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.

  Uwaga: anulowanie dotychczas posiadanego paszportu (lub paszportu tymczasowego) następuje przed wysłaniem nowego paszportu. Nie wysyła się dokumentów paszportowych do interesanta przebywającego w Polsce.

   

  VIII. Obowiązek wymiany dokumentu paszportowego

   

  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

  W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.

   

  IX. Dokument paszportowy traci ważność:

   

  • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu (zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy, osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest  obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy)

  • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego

  • z dniem śmierci jego posiadacza

  po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę następujących danych: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące .

   

  X. Odmowa wydania, unieważnienie dokumentu paszportowego  

   

  Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu.  Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

   

  Wydania dokumentu paszportowego odmawia się na wniosek:

  - sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne

  - organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu  paszportowego.

  Dokument paszportowy podlega unieważnieniu:

  - na wniosek sądu prowadzącego przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne

          - na wniosek organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego

          - jeżeli został wydany z naruszeniem przepisów ustawy

  - na wniosek sądu prowadzącego postępowanie w sprawie o wykonywanie władzy rodzicielskiej, unieważnia się dokument paszportowy małoletniego, w stosunku do którego ma zostać wydane orzeczenie w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej.

  Unieważnienie i odmowa wydania dokumentu paszportowego następuje w drodze decyzji.  

  Odwołanie od decyzji wydanej przez konsula w sprawie odmowy wydania lub unieważnienia dokumentu paszportowego składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych  za pośrednictwem konsula.

  Pomimo istnienia przesłanek uzasadniających odmowę wydania dokumentu paszportowego konsul może wydać paszport tymczasowy w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem osoby ubiegającej się o dokument paszportowy. O wydaniu  paszportu tymczasowego konsul informuje organ, który wystąpił z wnioskiem o niewydawanie dokumentu paszportowego.

   

  XI. Utrata dokumentu paszportowego, zniszczenie

   

  Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby (za granicą – konsul).

  Konsul po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych informację, że dokument ten utracił ważność.

   

  Uwaga:

  - odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany

  - jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała (podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia)

  - jeśli w utraconym paszporcie była zamieszczona wiza, na podstawie której nastąpił wjazd do danego kraju, osoba zainteresowana powinna uzyskać informacje o  procedurze wyjazdowej z kraju pobytu.

   

  XII. Opłaty konsularne za wydanie paszportu i paszportu tymczasowego

   

  Opłaty konsularne pobiera się w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. poz. 2237). Szczegółowa informacja o wysokości opłat konsularnych za czynności paszportowe w AKZ dostępna jest w zakładce „Opłaty konsularne”.

   

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

  - osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat

  - osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji

  - osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

  Osoba korzystająca z prawa do zwolnienia z opłaty konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do tego zwolnienia.

   

  Opłatę konsularną obniża się o 50% w przypadku wydania paszportu:

  - emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 z późn zm.), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu

  - osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych

  - kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281)

  - osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

  XIII. Inne przydatne informacje paszportowe:

   

  Osoba posiadająca paszport – w którym brakuje miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy oraz osoba, w przypadku której nastąpiła zmiana wyglądu, mogąca utrudnić ustalenie jej tożsamości – powinna rozważyć  kwestię złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu.

  W wyżej wymienionych przypadkach opłatę za wydanie paszportu ustala się, odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku  o nowy paszport jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w przypadku paszportu osoby małoletniej, wydanego na 5 lat – jedną piątą część.

   

  XIV. Akty prawne regulujące problematykę paszportową

   

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2019 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U.  z 15.07.2019 r. poz. 1313).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U.  poz. 131).

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U.  poz. 1274).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237).

  Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. L. 385/1).

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 444/2009 z dnia 28 maja  2009  r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm  dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w  paszportach i w dokumentach   podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. UE  L 142/1).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: