close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYDANIE ZAŚWIADCZENIA, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO NA POTRZEBY ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W ANGOLI

 • Konsul wydaje zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, na potrzeby małżeństw zawieranych w Angoli. Dokument ten można otrzymać również w urzędzie stanu cywilnego w Polsce, jednak powinien być on zalegalizowany.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  • ważny paszport lub dowód osobisty (do wglądu);
  • kopię dokumentu tożsamości przyszłego małżonka;
  • wniosek o wydanie zaświadczenia;
  • zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  • odpis aktu urodzenia wnioskodawcy;
  • w przypadku jeżeli wnioskodawca pozostawał wcześniej w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie;
  • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (w przypadku dokumentów wystawionych w innych państwach niż Angola wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula oraz legalizacją, o ile nic innego nie wynika z odrębnych przepisów).

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

   

  Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo jest ważne sześć miesięcy od daty jego wystawienia. Jeżeli zaświadczenie utraciło ważność, całą procedurę należy powtórzyć.

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Czy przyszły małżonek musi być obecny w czasie wizyty związanej ze złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim możemy zawrzeć związek małżeński?

   

  Nie ma takiej potrzeby, ale treść jego zaświadczenia o stanie cywilnym nie powinna budzić wątpliwości i pozwalać na uzupełnienie wszystkich danych, które powinny się znaleźć na zaświadczeniu, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć związek małżeński. Zaświadczenie powinno np. pozwalać zidentyfikować płeć przyszłego małżonka.

   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2064);
  • Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: