close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

 • Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego w Angoli

   

  Związek zawierany przed angolskim urzędnikiem stanu cywilnego podlega prawu obowiązującemu w Republice Angoli. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat sugerujemy kontakt z lokalnym urzędem.

  Rola polskiego konsula jest w tym wypadku ograniczona do wydania albo udzielania pomocy w uzyskaniu zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim dana osoba może zawrzeć małżeństwo (przed zawarciem związku małżeńskiego) lub na przyjęciu wniosku o transkrypcję (zarejestrowanie) aktu małżeństwa.

   

  Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego w Polsce

   

  Narzeczeni przebywający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce, składają konsulowi zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, który przekazuje je niezwłocznie wskazanemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego.

   

  Zapewnienie składa się co najmniej miesiąc przed planowaną datą zawarcia związku małżeńskiego w Polsce. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

   

  Zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed konsulem wymagane jest od:

   

  • obywateli polskich, zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego;
  • obywatela polskiego i cudzoziemca, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego;
  • cudzoziemcami, którzy chcą zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce.

   

   

  Wymagane dokumenty:

   

  • odpis aktu urodzenia;
  • w przypadku osób, które były wcześniej zamężne/żonate akt małżeństwa wraz adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa wraz z prawomocnym orzeczeniem polskiego sądu rozwiązującym małżeństwo (w przypadku jeżeli rozwód został orzeczony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy go najpierw zarejestrować w Polsce;
  • ważny paszport lub dowód osobisty.

   

   

  W przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, konsul oprócz wymienionych wyżej dokumentów, przyjmuje również zapewnienie od cudzoziemca, jeżeli przedłoży on dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo (w Angoli - certificado de capacidade matrimonial).

   

   

  Wszystkie dokumenty przedkładane przez cudzoziemca powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

   

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Moja narzeczona przebywa obecnie w Polsce, a ja w Angoli. Czy istnieje możliwość złożenia przez nią zapewnienia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a przeze mnie w Ambasadzie RP w Luandzie?

   

  Tak, istnieje taka możliwość. Należy jedynie pamiętać, że zapewnienia są ważne przez okres sześciu miesięcy. W związku z tym planowana data ślubu musi wypaść w terminie, kiedy zarówno Pana zapewnienie, jak i to złożone przez narzeczoną będzie ważne.

   

   

  Czy istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego w Polsce, ale poza siedzibą właściwego urzędu stanu cywilnego?

   

  Kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenie poza siedzibą urzędu stanu cywilnego, ale w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest właściwy, jeżeli wskazane miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

   

   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064);
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: